مسئول ثبت آثار اداره‌ کل میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی بوشهر: کلوت‌های مند شهرستان دشتی میان روستاهای درازی و چاوشی واقع شده که پس از پژوهش‌ها و کارشناسی‌های انجام شده و موافقت کمیته‌ ملی ثبت آثار به ثبت ملی درآمد.

مسئول ثبت آثار اداره‌ کل میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی بوشهر:

کلوت‌های مند شهرستان دشتی میان روستاهای درازی و چاوشی واقع شده که پس از پژوهش‌ها و کارشناسی‌های انجام شده و موافقت کمیته‌ ملی ثبت آثار به ثبت ملی درآمد.